หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
     
 
จำนวนครอบครัวที่มีไฟฟ้าใช้ 1,132 ครัวเรือน
 
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 ครัวเรือน
 
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ
   

หมู่ที่ 1 12 จุด
หมู่ที่ 6 10 จุด

หมู่ที่ 2 10 จุด
หมู่ที่ 7 10 จุด

หมู่ที่ 3 9 จุด
หมู่ที่ 8 15 จุด

หมู่ที่ 4 - จุด
หมู่ที่ 9 9 จุด

หมู่ที่ 5 10 จุด
หมู่ที่ 10 - จุด
 
 
           
 
ไปรษณีย์สาขาย่อย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านวังไม้แก่
 
หอกระจายเสียงชุมชน จำนวน 10 แห่ง (ครบทุกหมู่บ้าน)
 
 
           
 
จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 1,125 ครัวเรือน
 
จำนวนครัวเรือที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 8 ครัวเรือน
    ในปัจจุบัน อบต.วังวน มีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 แห่ง