หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 

 
   

การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนพันาระบบระปาและขยายเขตประปา

การก่องสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมทางเท้า
และศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการอื่น ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 

 
   

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนนและพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าผู้โดยสาร
และจุดพักรถ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง

การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการกระจายสินค้า (Logistic)

การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัย บนท้องถนน
 

 
   

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่พลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

การส่งเสริมการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี

การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุนกรใช้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชน และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม
 

 
   

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการพัฒนาอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบรรจุผลิตภัณฑ์

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การจัดตั้งตลาดกาลางจำหน่ายสินค้าทางเกษตรและอื่น ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานของอุตสหกรรมขนาดกลางขนาดเล็ก

การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน

การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการตลาด

การส่งเสริมฐานข้อมูลและการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบลและอื่น ๆ