หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 


นางธันยกานต์ สุขจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
 
 


นางสาวนพรัตน์ สระทองพิมพ์
ครู คศ.1


นางเรณู อุ่นเต่า
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวขวัญจิต จันทร์เสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางณัฐกานตร์ สุดโสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม