หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นางธันยกานต์ สุขจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
 
 


นางธันยกานต์ สุขจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรหมพร พูลกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวดุจดาว พันแตง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางณัฐกานตร์ สุดโสม
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางณัฐกานตร์ สุดโสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายปัฐวี อินเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวพัสตรา จังอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน