หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
   
  ประชากรตำบลวังวน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัยตำบลวังวน
อัตรามีการใช้ส้วมราดน้ำ อัตราร้อยละ 100
 
 

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 103 คน

ตำรวจชุมชน จำนวน 3 คน

สมาชิก อปพร. จำนวน 182 คน
 
 
     
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 
โรงเรียนวัดวังวน
 
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น
 
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
 
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบ อบต.วังวน จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองทำเนียบ
 
 
 
ที่พักสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิราม ปัจจุบัน ย้ายจากหมู่ที่ 1 บ้านวังวนบริเวณข้างวัดวังวน มาอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านกลาง หน้าที่ทำการ อบต. วังวน
 
 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คน

รถยนต์บรรทุกน้ำ
(รถเกษตรดัดแปลง)
จำนวน 2 คน

รถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 คน
 
 
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดวังวน

วัดวังไม้แก่น

วัดคลองทำเนียบ

วัดหนองห้าง