หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
หลวงปู่สุดใจ วัดวังวน
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเลิศรสในตำบล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
“ มีระบบการบริหารและบริการที่ดี โครงสร้างพื้นฐานเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา และรักษาศิลปวัฒนธรรม
การจัดระเบียบสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ อบต.วังวน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
   
 

     
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป  
     
  ติดต่อ อบต.วังวน 055-906-070  
      
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 


 

 
 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ป พ.ศ.2561-2563 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 156  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ต่อ) [ 27 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 325  
 
แจ้งให้ อปท.รายงานการเปิดให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ผ่านระบบ OR Payment ที่ พล 0023.5/ว.349 ลว. 18 มิ.ย. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 352 ลว 18 มิ.ย. 64 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ฯ ที่ พล 0023.4/ว 4218 ลว. 17 มิ.ย.64 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอเชิญประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2564 (เงินเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4219 ลว 17 มิ.ย. 64 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 77 
แจ้งซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 ซึ่งในด้านที่ 3 การบริหารงาน การเงินและการคลัง ที่ พล 0023.5/ว. 350 ลว. 17 มิถุนายน 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 127 
แจ้ง อ.เนินมะปราง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 9864 ลว 16 มิ.ย. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 348 ลว 16 มิ.ย. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 223 
การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท.จ.พิษณุโลก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ พล 0023.2/ว 4192 ลว 16 มิ.ย. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4186 ลว 16 มิ.ย.64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย พล 0023.3/4188 ลว 16 มิ.ย.64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนที่สุดที่ พล.0023.3/ว 4184 ลว 16 มิ.ย. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว4166 ลว. 16 มิ.ย. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4167 ลว 15 มิ.ย. 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
เชิญประชุมมอบหมายภารกิจในการดำเนินการบริหารจัดการฉีดวัคซีน [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 346 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลว. 15 มิ.ย. 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 107 
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย ที่ พล 0023.3/ว 345 ลว 15 มิ.ย.64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) ที่ พล 0023.3/ว 4152 ลว 15 มิ.ย. 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 4153 ลว 15 มิ.ย. 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฎิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย web conference ที่ พล 0023.4/ว 4147 ลว. 15 มิ.ย. 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4148 ลว 15 มิ.ย.64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
 
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 

   
 
ทต.บางระกำ นำผู้ป่วยชุมชนหัวถนน ส่งโรงพยาบาลบางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ ต้องขออภัยทางเจ้าของภ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ ชุดเทศาเทศบาลตำบลบางระกำ จัดการด้านการจัดระเบียบร้านค้าภายในตลาดสดราษฎร์ธรรมาภรณ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.มะตูม การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ขนาด 2 บาน สำนัก [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.วังทอง ตัดแต่งต้นไม้บริเวณ ม.8 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ขนาด 2 บาน กองก [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้บานเลื่อน [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง นำยางแอสฟัลท์ติกถุง ลงปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางกระทุ่ม กิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 100 ล้านต้น ณ.บริเว [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ลงพื้นที่ดำเนินการนำยางแอสฟัลท์ติกถุง ลงปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ม.๑ ม.๑๐ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หินลาด ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตา [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หินลาด ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตา [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นมัน [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
   
 
 
 


 
อบต.วังวน รับโอนย้าย (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1622  ตอบ 1  
คำร้องทั่วไป (8 พ.ค. 2564)    อ่าน 1304  ตอบ 2  
รับโอนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าพนักงานธุรการ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 650  ตอบ 0  
มหัศจรรย์ของดี น่านฟ้านันทบุรี สู่อาเซียน Miracle of NAN to ASIAN (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 797  ตอบ 0  
อบต.วังวน รับโอนย้าย (23 พ.ย. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 0  
ขอเชิญเที่ยวงาน UNSEEN NAN PRODUCTS 2018 (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 3645  ตอบ 0  
คำร้อง ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนนคอนกรีตชำรุดเสียหายยุบตัว (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 974  ตอบ 0  
 
 
 
 
   
 
 
 
   
     
 


ซื้อเครื่องเล่นสนามบ้านน้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพ [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 12 รา [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตอง [ 11 มิ.ย. 2564 ]

 
     
 
 
 
 
     
     
 
 


          
 
 

ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก,เดดูพาจ
 
 
   

วัดวังวน

หลวงปู่สุดใจ วัดวังวน

   
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต. วังวน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การบริการประชาชน
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2556

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-906-070
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10