หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 

     
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป  
     
  ติดต่อ อบต.วังวน 055-906-070  
      
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 


 

 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ป พ.ศ.2561-2563 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ต่อ) [ 27 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 185  
 
เร่งรัดดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 186 
วาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 2/62 วันที่ 22 ก.ค. 62 [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ที่ พล 0023.3/ว 573 ลว 19 ก.ค. 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อว 67.25/พ691 ลว 24 มิ.ย. 62  [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. ครั้งที่ 1/ 62  [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4432 ลว 19 ก.ค. 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ผลการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 4433 ลว 19 ก.ค. 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่ พล 0023.5/ ว571 ลว 18 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว ว4199 ลว 8 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว572 ลว 18 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว4403 ลว 18 ก.ค.62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว4406 ลว 18 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว569 ลว 12 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ที่ พล 0023.2/ว 12125 ลว 15 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารงานบุคคลของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว 12126 ลว . 15 ก.ค. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 12129 ลว . 15 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว๊บไซต์สำนักงาน ณ ก.ถ. ให้เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น ที่ พล0023.2/ว568 ลว. 15 ก.ค. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสียงเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4402 ลว 18 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive function หรือ EF ด้านวินัยเชิงบวก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 570 ลว 15 ก.ค. 62 [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
 

 
 
         
 
อบต.บ่อทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านหนองตาเขียว [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้อแท้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.50 น. ศูนย์วิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ ล้างตลาดสดราฏร์ธรรมาภรณ์ (ตลาดอาคารมีหลังคา ) (เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562) [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ การทดลองเครื่องมือในการทำแบบสอบถามงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสต [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์ จากบ้านนายเวช อุต [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประจบ โตแจ่ม ถึงที [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประจบ โ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์ จากบ้า [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.คุยม่วง โครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว ประจำปีงบประมาณ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านคลอง คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง จ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินมะปราง [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการสาธารณสุขที่ไหนว่างบ้าง (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทต.บ้านคลอง การเผาเศษต้นไม้ วัชพืช (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
         
 
 
 
 


 
ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 251  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 339  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 ส.ค. 2561)    อ่าน 274  ตอบ 0  
ขอเชิญเที่ยวงาน UNSEEN NAN PRODUCTS 2018 (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 489  ตอบ 0  
รับโอนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าพนักงานธุรการ (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 476  ตอบ 0  
มหัศจรรย์ของดี น่านฟ้านันทบุรี สู่อาเซียน Miracle of NAN to ASIAN (13 ก.ย. 2560)    อ่าน 508  ตอบ 0  
คำร้องทั่วไป (4 ธ.ค. 2558)    อ่าน 1042  ตอบ 2  
อบต.วังวน รับโอนย้าย (11 พ.ย. 2558)    อ่าน 1380  ตอบ 0  
คำร้อง ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนนคอนกรีตชำรุดเสียหายยุบตัว (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 784  ตอบ 0  
 
 
 
 
   
 
 
 
   
     
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตอง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด [ 26 มิ.ย. 2562 ]

 
     
 
 
 
 
     
     
 
 


          
 
 

ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก,เดดูพาจ
 
 
   

หลวงปู่สุดใจ วัดวังวน

ที่ทำการ อบต. วังวน

   
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต. วังวน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การบริการประชาชน
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2556