หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
(แห่งใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังวน ริมถนนสายหางไหล - คลองตะเข้ ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 48.23 ตารางกิโลเมตรตามลักษณะภูมิศาสตร์ จัดอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพรหมพิราม ห่างจากตัวอำเภอพรหมพิราม
ประมาณ 20 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 50 กิโลเมตร
 
 

   
ดวงตราหรือสัญลักษณ์ของ อบต. วังวน หมายถึง รูปแหวนเพชร 2 วง ซ้อนเกี่ยวกันอยู่เหนือสายกนก แสดงถึงความกลมเกลียม สามัคคีภายในตำบล ซึ่งแหวน 2 วง แสดงถึงอำนาจของ อบต. ซึ่งมี 2 อำนาจ คือ

อำนาจแห่งสภา อบต. วังวน

อำนาจแห่งกรรมการบริหาร อบต.
ซึ่งแหวน 2 วงเปรียบเสมือนตัวแทนของอักษร "ว" 2 ตัว อันเป็นชื่อย่อของตำบลวังวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ศรีภิรมย์ และ อบต.ตลุกเทียม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.หนองแขม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.มะต้อง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.กกแรต อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลวังวัน มีลักษณะเป็น พื้นที่ราบลุ่มมีลำคลองวังวน ไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมีแหล่งน้ำ ประเภทบึงอยู่หลายแห่ง จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะ การทำนา ส่วนสภาพบ้านเรือนจะอยู่กันเป็นกลุ่ม
 
 
   
สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ฤดูร้อนจะเริ่มราวเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูฝนจะเริ่มราวเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาวจะเริ่มราวเดือน พฤศจิกายน - มกราคม
 
 
         

ร้านค้าของชำ จำนวน 43 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(น้ำมันหลอด) จำนวน 5 แห่ง

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง

ท่ารับซื้อผลผลิตข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 3,709 คน
  จำนวนครัวเรือน 1,133 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 1,805 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67
 
หญิง จำนวน 1,904 คน คิดเป็นร้อยละ 551.33
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76.90 คน/ตารางกิโลเมตร
  ความหนาแน่นของหลังคาเรือน 23 ครัวเรือน / ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1     213 249 464 132  
2     104 125 229 67
  3     359 364 723 212  
4     175 171 346 127
  5     116 132 248 86  
6     158 177 335 99
  7     302 308 610 167  
8     121 133 254 92
  9     93 81 174 62  
10     164 164 328 89
    รวม 1,805 1,904 3,709 1,133