กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
(แห่งใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังวน ริมถนนสายหางไหล - คลองตะเข้ ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 48.23 ตารางกิโลเมตรตามลักษณะภูมิศาสตร์ จัดอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพรหมพิราม ห่างจากตัวอำเภอพรหมพิราม
ประมาณ 20 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 50 กิโลเมตร
 
 

   
ดวงตราหรือสัญลักษณ์ของ อบต. วังวน หมายถึง รูปแหวนเพชร 2 วง ซ้อนเกี่ยวกันอยู่เหนือสายกนก แสดงถึงความกลมเกลียม สามัคคีภายในตำบล ซึ่งแหวน 2 วง แสดงถึงอำนาจของ อบต. ซึ่งมี 2 อำนาจ คือ

อำนาจแห่งสภา อบต. วังวน

อำนาจแห่งกรรมการบริหาร อบต.
ซึ่งแหวน 2 วงเปรียบเสมือนตัวแทนของอักษร "ว" 2 ตัว อันเป็นชื่อย่อของตำบลวังวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ศรีภิรมย์ และ อบต.ตลุกเทียม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.หนองแขม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.มะต้อง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.กกแรต อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลวังวัน มีลักษณะเป็น พื้นที่ราบลุ่มมีลำคลองวังวน ไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมีแหล่งน้ำ ประเภทบึงอยู่หลายแห่ง จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะ การทำนา ส่วนสภาพบ้านเรือนจะอยู่กันเป็นกลุ่ม
 
 
   
สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ฤดูร้อนจะเริ่มราวเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูฝนจะเริ่มราวเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาวจะเริ่มราวเดือน พฤศจิกายน - มกราคม
 
 
         

ร้านค้าของชำ จำนวน 43 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(น้ำมันหลอด) จำนวน 5 แห่ง

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง

ท่ารับซื้อผลผลิตข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 3,709 คน
  จำนวนครัวเรือน 1,133 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 1,805 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67
 
หญิง จำนวน 1,904 คน คิดเป็นร้อยละ 551.33
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76.90 คน/ตารางกิโลเมตร
  ความหนาแน่นของหลังคาเรือน 23 ครัวเรือน / ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1     213 249 464 132  
2     104 125 229 67
  3     359 364 723 212  
4     175 171 346 127
  5     116 132 248 86  
6     158 177 335 99
  7     302 308 610 167  
8     121 133 254 92
  9     93 81 174 62  
10     164 164 328 89
    รวม 1,805 1,904 3,709 1,133